specialista na zvěřinu

Garance kvality

Původ zvěře

Zvěř pochází z východočeských honiteb, oborních chovů a nemalou část dovážíme z vojenských újezdů. O zvěřině z těchto prostor lze říci, že se jedná o biopotravinu, protože zde zvěř žije min. na 40.000 ha pozemků obhospodařovaných bez použití jakýchkoli chemických hnojiv a prostředků.

Příjem zvěře

Zvěř je vykupována pouze čerstvá s nejvyššími požadavky na zdravotní stav a kvalitu ošetření po ulovení. Dokladem je plomba a průvodní lístek dokládající jméno lovce, druh a pohlaví zvěře, místo a čas ulovení zvěře, zápis o provedené prvotní prohlídce proškolenou osobou nejdéle do 3 hodin od ulovení.

Evidence

Veškeré výše uvedené údaje o zvěři se uchovávají po dobu 5ti let a jsou předkládány ke kontrole Krajské veterinární správě. Před zpracováním kusu všechny tyto doklady a stav zvěře pečlivě kontroluje státní veterinární lékař.

Zpracování

Zpracování je prováděno dle přísných hygienických a veterinárních norem důrazem na vysokou kvalitu opracování dle provozních řádů a nastavených vysokých standardů společnosti Šmidrkal. Ve výrobě jsou používány výhradně nové stroje a pracovní pomůcky. Na zpracování se podílejí odborní pracovníci společnosti Šmidrkal, kteří mají dlouholetou praxi v oboru.

Značení - šarže

Každý výrobek je označen výrobní šarží, která je párována s číslem plomby konkrétního kusu zvěře, ze kterého byl vyroben. Tato šarže je také opatřena podpisem odpovědného vedoucího pracovníka na směně. Tímto značením je zajištěna takzvaná dohledatelnost a kontrola výrobku – od produktu na prodejně, přes sklad, výrobu, dopravu až k samotnému lovci zvěře. Doba uchování této dokumentace je 5 let a je předmětem kontroly Krajské veterinární správy.

Kontrola

Zpracovatelský závod je pod nepřetržitým dohledem veterinárního pracovníka. Společnost Šmidrkal přijala všechna opatření systému kritických bodů HACCP pro podniky, v nichž se zachází s živočišnými produkty. Pro řízení a monitorování teplot v celém závodě je použito softwaru Dixel, který zaznamenává naměřené teploty každých 15 minut, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Doba uchování záznamů je 5 let a je předmětem kontroly Krajské veterinární správy. Zpracovatelský závod v Lázních Bohdaneč je novým provozem společnosti Šmidrkal, schváleným v říjnu 2009. Je vybudován dle nových a nejpřísnějších hygienických a veterinárních předpisů. Odpovídá všem normám, které jsou platné v ČR i EU. Společnost Šmidrkal má schválený vývoz zvěřiny do mnoha zemí světa.

nahoru